Lietuvos nepriklausomybės raida XX a.

Suprasti Pasiruošti

ŠALTINIS A

Šaltinis

ŠALTINIS B

Šaltinis

ŠALTINIS C

Šaltinis

ŠALTINIS D (Iš 1918 m. kovo 23 d. Vokietijos imperatoriaus akto dėl Lietuvos Nepriklausomybės pripažinimo)

Mes, Vilhelmas iš Dievo malonės, Vokiečių kaizeris […] šiuo skelbiame visų žiniai: Lietuvos Tarybai, kuri yra pripažinta Lietuvių tautos atstovybe, 1917 m. gruodžio 11 d. paskelbus Lietuvą esant vėl nepriklausoma valstybe, sujungta su vokiečių viešpatija amžinu tvirtu ryšiu […] visų pirma kariuomenės, susisiekimo, muito ir monetos reikalų sutartimis […] pripažįstame Lietuvą laisva nepriklausoma valstybe ir pasižadame Lietuvos valstybei atsistatant patiekti jai prašytos apsaugos ir pagalbos.

Į 42-52 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C ir D (VBE užduotys).

42. Kokia pagrindinė tema atsispindi pateiktuose šaltiniuose?

Lietuvos nepriklausomybė.

43. Įvardykite šaltinyje A minimą „svetimą jėgą“, sunaikinusią Lietuvos nepriklausomybę. Nurodykite tikslią Lietuvos nepriklausomybės sunaikinimo datą.

Svetima jėga………….. Metai………….. mėnuo……….. diena……..

Svetima jėga…….SSRS……. Metai…………..1940 mėnuo………..bir diena…….. 15

44. Paaiškinkite, kokios svarbiausios politinės aplinkybės lėmė šaltiniuose A ir B pateiktų aktų priėmimą. Šaltinis A............ Šaltinis B..................

Šaltinis A………… Gorbačiovo pertvarka Šaltinis B……………… Pirmasis pasaulinis karas, Vokietijos pralaimėjas nulėmė okupacijos pabaigą

45. Šaltinyje B teigiama, kad Lietuva atsiskiria nuo „visų valstybinių ryšių“, turėtų „su kitomis tautomis“. Įvardykite tris tautas, su kuriomis Lietuva turėjo „valstybinių ryšių“.
  1. lenkų, 2. Vokiečių, 3. rusų.
46. Palyginę šaltinius A ir B, nustatykite, kokiais pagrindiniais tarptautiniais teisės argumentais remtasi skelbiant 1918 m. ir 1990 m. Nepriklausomybės aktus.

Šaltinis A……….

Šaltinis B……….

Šaltinis A………. lietuvių tautinės bendrijos teisė į nepriklausomybę Šaltinis B………….. JAV prezidento Woodrow Winston 14 punktų kalboje iškelta tautų apsisprendimo teisė

47. Paaiškinkite, kuo šaltinyje B pateiktas aktas iš esmės skiriasi nuo gruodžio 11 d. dokumento, kurio idėjos perteiktos šaltinyje D.

Nėra jokių ryšių su Vokietija, Lietuva visiškai nepriklausoma.

48. Remdamiesi šaltiniu D ir žiniomis, paaiškinkite, kodėl Vokietijos imperatorius, pripažindamas Lietuvos nepriklausomybę, nemini 1918 m. vasario 16 d. akto.

Vokietijai vasario 16 d. aktas nenaudingas, nes nėra jokių ryšių.

49. Remdamiesi šaltiniais A, B ir žiniomis, nurodykite, kokius svarbiausius nutarimus priėmė Vilniaus konferencija, Steigiamasis Seimas ir 1975 m. tarptautinė konferencija Helsinkyje.

Vilniaus konferencija……….

Steigiamasis Seimas……..

1975 m. tarptautinė konferencija Helsinkyje………….

Vilniaus konferencija………. Nuspręsta siekti nepriklausomos demokratinės Lietuvos, sudarė 20 žmonių tarybą 1917 m.

Iki tol: autonomijos Rusijos imperijos sudėtyje; Didysis Vilniaus seimas 1905 m.

Steigiamasis Seimas…….. Po Nepriklausomybės kovų 1920 m.:

  1. Priimta pirma LR Konstitucija, pagal kurią Lietuva tapo parlamentinė respublika
  2. Ekonominius dalykus: valiutą Litą
  3. Perskirstyti žemę (reformą, 1961 – baudžiavos panaikinimas)

1975 m. tarptautinė konferencija Helsinkyje………….

  1. Valstybės žmogaus teisės ir laisvės garantuojamos
  2. Sienų, susidarusių po WW2, neliečiamumas
50. Nurodykite, su kuriuo rašytiniu šaltiniu tiesiogiai susijusi karikatūroje (šaltinis C) pavaizduota politinė situacija. Atsakymą paaiškinkite.

Tiesiogiai susijęs A, nes Motina Rusija (SSRS) neteisėtai okupavo Baltijos šalis, o jos yra atsiskyrėlės.

51. Remdamiesi šaltiniu C, paaiškinkite, kodėl „Motulė Rusija“ bara vaikais pavaizduotas Baltijos tautas.

Nepatenkinta, kad okupuotos šalys neatsiskirtų nuo Sąjungos.

52. Remdamiesi šaltinių A, B ir C turiniu, parašykite rišlų tekstą, kuriame būtų nuosekliai išdėstyta XX a. Lietuvos valstybingumo kaitos istorija. (Udžuotis verta daug taškų.)

XX a. pr. Lietuva priklausė Rusijos imperijai. Pirmojo pasaulinio karo metais Lietuva buvo okupuota Vokietijos. Nuo 1918 iki 1940 metų Pirmoji Lietuvos Respublika buvo nepriklausoma. Lietuvą okupavo SSRS 1940 metų birželio 15 dieną. Nuo 1941 iki 1945 metų Lietuva okupuota vokiečių, 1944 / 1945 prasideda antroji sovietinė okupacija. 1990 metų kovo 11 d. Lietuvą valdė LPS (persivadino Atkuriamuoju Seimu). Lietuva siūlė derėtis, kai SSRS įvedė blokadą, deja, blokada tęsėsi 75 dienas. Po Maskvos pučo Lietuvą pradėjo pripažinti tarptautinė visuomenė, pirmiausia Islandija.

Į 1-5 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C ir D (VBE užduotys).

ŠALTINIS C

Šaltinis

ŠALTINIS D

Šaltinis

  1. Remdamiesi žiniomis, paaiškinkite, kodėl diagramoje (šaltinis C) nėra XIX amžiaus ir XX a. vid. duomenis rodančio stulpe

Lietuva buvo Rusijos imperijos sudėtyje, be to, XX a. metu vyko sovietinė okupacija.

2. Remdamiesi žiniomis, nurodykite TRIS (3) priežastis, lėmusias Lietuvos gyventojų mažėjimą 1942–1959 metais.

1 ………… Antrasis pasaulinis karas 2 ………… Trėmimai 3 ………… Emigracija į Vakarus

3. Nurodykite vieną (1) pokytį, lėmusį 1990 metų Lietuvos valstybės teritorijos padidėjimą, lyginant su 1923 metų teritorija (šaltinis C).

Vilniaus krašto priklausimas dabartinei Lietuvai.

4. Šaltinio D duomenys paimti iš oficialių to meto gyventojų surašymų rezultatų. Paaiškinkite, kodėl 1942 metais į bendrą gyventojų statistiką neįtraukti žydai ir Klaipėda.

Žydai …………. Klaipėda …………..

Žydai …………. Vokiečiai nepripažino žydų kaip tautos Klaipėda ………….. Kraštas priklausė Vokietijai, tai nebuvo Lietuvos miestas

5. Remdamiesi žiniomis, nurodykite tris procesus, lėmusius Lietuvos gyventojų skaičiaus mažėjimą 1989-2007 metais.

1 ………… Kitų SSRS respublikų piliečių grįžimas į savo gimtąsias vietas 2 ……….. Emigracija į Vakarus 3 ………… Sovietinės kariuomenės išvedimas

Nerandi atsakymų į klausimus? Atrask juos su korepetitoriu NEMOKAMAI!
Nuo šiol Edukamentas išvien dirba kartu su Alfa klase, bene geriausiais korepetitoriais Lietuvoje. Su kodu EDUKAMENTAS pirma pamoka – nemokama.