← Istorija

VBE 5.12, 5.13
Antrasis pasaulinis karas

VBE data — 1939 m. rugs. 1 d. - 1945 m. rugs. 2 d.

11 min (2314 ž.)
R   Ieškai korepetitoriaus? Susipažink su mūsų kolegomis!
Aa

Vikipedija →

Etapai

 1. Nuo karo pradžios iki tol, kol SSRS puola Vokietiją
 2. Nuo SSRS puolimo iki kitų valstybių kontrpuolimo
 3. Vokietija išstumiama iš kitų okupuotų šalių

Datomis:

 1. 1939 09 01 - 1941 06 22
 2. 1941 06 22 - 1943 07
 3. 1943 07 - 1945 09 02

Priežastys

 1. Vokietijos revanšas
 2. Tikslas sukurti Didžiąją Vokietiją
 3. Vokiečiams reikia gyvybinės erdvės, teritorijų, kolonijų
 4. Susikuria Ašies sąjunga: Vokietija, Italija, vėliau Japonija
 5. SSRS siekia komunizmo įsitvirtinimo pasaulio
 6. Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos nuolaidžiavimo politikos
 7. Moralinis abejingumas, moralinė krizė, tikėjimas, kad karas išspręs problemas
 8. Įsitvirtino diktatūros, totalitarizmas, radikalios jėgos, kurios nepaisė žmogaus teisių, laisvių
 9. Tautų Sąjungos neefektyvumas
 10. Propaganda

Ribentropo - Molotovo paktas buvo karo pretekstas.

Kaip vyksta karas?

Vokietija užpuolė Lenkija pro Gdanską, vykdė „žaibo karą“, užėmė didžiąją Lenkijos dalį.

Vyko „Keistasis karas“, nes Prancūzija ir Didžioji Britanija — Lenkijos sąjungininkės — nevykdė jokių karinių veiksmų 1939 rugs. - 1940 bal., nors buvo paskelbtas karas

Prancūzija realiai stojo į karą, kai ją puolė Vokietija.

Po Danijos ir Norvegijos puolimo, žygiuodamas per Olandiją ir Belgiją į Prancūziją. Šalis padalijima, okupuojama.

Kai pasitraukė anglai, pasidavė Prancūzija.

Prancūzijoje įkurta marionetinė valdžia Viši mieste, valdė Petenas. Tai buvo provokiška.

Lietuva, Lenkija, Estija lieka šešėly, nes Prancūzija buvo svarbesnė pasaulio įvykiuose

Į karą įstoja Italija, kariauja Afrikoje

Anglijos + Atlanto nusiųsti

Londone telkėsi okupuotų šalių vyriausybės

Bombarduojamas Anglijos laivynas

Prie Ašies prisijungė Vengrija, Romunija, Slovakija, Bulgarija

Žiemos karas

SSRS bandė okupuoti Suomiją. Suomija laimėjo, apgynė nepriklausomybę, nors prarado dalį teritorijos.

Po to SSRS okupavo tris Baltijos šalis.

Kaip Lietuva prarado nepriklausomybę prieš karą

Lietuva tarpukario pabaigoje gavo 3 ultimatumus.

I. LENKIJA - DIPLOMATINIAI RYŠIAI

1938 03 17

Tarpukariu dėl Vilniaus krašto konflikto Lietuva nutraukė visus diplomatinius santykius su Lenkija.

J. Tūbelis atsistatydino. Suformuotas laikinas Mirono kabinetas.

Lietuva pripažino status quo, pripažino, kad Vilnius priklauso Lenkijai. Diplomatinis pralaimėjimas.

II. KLAIPĖDOS KRAŠTO PRARADIMAS

Lietuvos užsienio reikalų ministras Juozas Urbšys su Vokietijos Reicho užsienio reikalų ministru J. Fon Ribentropu pasirašė sutartį, pagal kurią Klaipėdos kraštas grąžinamas Vokietijai.

Urbšys pasirašys ir SSRS draugystės sutartį.

Atsisakius, Vokietija grasino: nebūtų buvę aišku, iki kurios ribos sustotų žygiuoti vokiečių kariuomenė.

80% tarpukario apyvarta per uostą, nors gavo 99 metų leidimą naudoti dalį zonos.

III. SSRS IR LIETUVOS SAVITARPOS PAGALBOS, VILNIAUS IR VILNIAUS KRAŠTO GRĄŽINIMO SUTARTIS IR KARIUOMENĖS ĮVEDIMO ULTIMATUMAS

Svarbu žinoti kontekstą, nuo šito momento paaiškės, kaip prasidėjo SSRS okupacija.

SSRS ir Lietuva turėjo ganėtinai gerius santykius iki Ribentropo - Molotovo pakto. SSRS eksportus sudarė apie 5 procentus, tai ne daug, bet vis tiek buvo tokie santykiai.

Pagal I Ribentropo - Molotovo paktą 1939 08 23 VBE Lietuva atiteko Vokietijai.

1939 09 28 SSRS-Vokietijos sienų ir draugystės sutartis nurodo, kad Sovietų Sąjungai atitenka Lietuva, tai buvo kompensacija, nes Vokietija užėmė dalį Lenkijos, kurią

Egzamino buvęs klausimas. Kokie 2 laikotarpiai, kuriais Lietuva neturėjo Vilniaus ir Klaipėdos kraštų?

1920-1923 1939 03 22 - 1939 10 10

ULTIMATUMAS VBE 1940 06 14

Sovietų kareivių aptarnaujamas personalas nesijaučia saugiai, tad bus įvestas neribotas kiekis kareivių.

Lietuvos aneksija, sovietizacija

Justas Paleckis (vadas) parnešė Stalino saulę

Propaganda iki 1980 metų, SSRS žlugimo apie aneksijos aplinkybes.

Žiūrėti propagandinį filmą apie aneksiją (S.Nėris, P.Cvirka ir kiti) → emokykla

Iš pogrindžio išleista komunistų partija.

Antanas Sniečkus LKP pirmasis sekretorius (svarbiausia rolė)

Vincas Krėvė - Mickevičius, pamatęs, kad Lietuva netaps diktatūra, pats pasišalino ir išvyko į užsienį.

1940 08 03 vyko delegacija. Tada prasidėjo aneksija.

Liaudis (komunistai) nuvertė fašistinę, buržuazinę valdžią (Smetonos diktatūrą, ankstesnę valdžią). Teigiama, kad Lietuva turėjo daug sunkių laikų, o prijungimas prie SSRS labai geras dalykas. Sudaromas įspūdis, kad visa Lietuva norėjo prisijungti prie SSRS. Varoma didžiulė propaganda. Buvo išrinkti žymūs žmonės, pavyzdžiui, Salomėja Nėris ir Petras Cvirka, kad susidarytų teisėtiškumas (nors iš tikrųjų tai neteisėtas prijungimas - aneksija).

Sovietinės tvarkos įvedimas - sovietivizacija iki vokiečių okupacijos (čia II pasaulinio karo metai).

Pokyčiai

Ideologija, kultūra

 • Vienpartinė komunistų sistema
 • Griežta cenzūra, propaganda, tik galima šlovinti valdžią
 • Rusų kalba įvesta kaip privaloma mokyklose
 • Pakeista Konstitucija. Nebėra Lietuvos Respublikos, šalis pervadinama į LTSR (šiais laikais dar vadinama LSSR). Simbolis kūjis su pjautuvu (žr. SSRS).
 • Pakeistas himnas
 • Pakeisti valdžios institucijų pavadinimai
 • Panaikinta prezidento institucija
 • Sukurta fikcinė leidžiamoji valdžia — Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba
 • Tikroji valdžia buvo SSRS Centro Komitetas (CK), po to LTSR CK ir galiausiai LTSR Aukščiausioji Taryba (nors priima CK sprendimus, tai tik formalumas).

Ekonomika

 • Stambesnio turto (pramonės ir didesnių privačių namų) nacionalizavimas, bankai
 • Žemės ūkis nacionalizuotas
 • Žemė buvo padalijama, palikta 30 ha, kita dalis išskirstyti ne tiek turtingiems ūkininkams
 • Prasidėjo kolektyvizacija
 • Įvestas rublis nepalankiu metu. Litas buvo itin stabilus, todėl po rublio įvedimo žmonių santaupos sumažėjo 10 kartų (1 rublis - 10 Lt, galėjo būti išsikeista tik 1000 Lt iš viso).

Valstybė

 • Lietuvių kariuomenė sujungta su Sovietų Sąjungos
 • Įkurtas Šiaulių korpusas → vėliau tapo Lietuvos divizija
 • 1941 06 14 (Gedulo ir vilties diena) pirmą kartą masiškai ištremti 18 tūkst. inteligentų (mokytojų, žurnalistų) (žr. filmą Tarp pilkų debesų ir informaciją apie Sibiro tremtį)
 • Nemasinė tremtis prasidėjo, kai Lietuva nebuvo oficiali sovietinė šalis. Ištremti politiniai veikėjai: J. Urbšys, A. Merkys, kariuomenės vadai

II etapas

Svarbiausias Rytų frontas, kur susiduria SSRS ir Vokietija. Be abejo, karas vyksta ir kitose vietose: Balkanuose, Afrikoje…

SSRS buvo puolama pagal Vokietijos Barbarosos / Barbaros planą:

 • Per šiuos miestus: - Leningradas, dabar Sankt Peterburgas. Revoliucijos židinys. - Maskva, sostinė. - Stalingradas.
 • Ir iš pradžių Vokietijai sekėsi: - Netikėtas puolimas. Stalinui buvo pateikta tiksli puolimo informacija, bet manė, jog tai dezinformacija. - Sunaikinami lėktuvai, tankai, masiniai praradimai - Nauji karo vadai. Dėl „masinio valymo“ nebuvo gerų pažengusių vadu - Vokietija į nelaisvę paėmė 3,8 mljn. iš 8 mljn. prarastų karių - Apibendrinant, Vokietija buvo pažengusi ir pasiruošusi karui.
 • Vokietija žygiavo per naujai prijungtas teritorijas: Baltijos šalis, Baltarusiją, Ukrainą. Šalys sutinka Hitlerį su gėlėmis, nors okupacijos režimas toks pat griežtas kaip sovietų.
 • Prasideda formuotisantihitlerinė koalicija: Didžioji Britanija, JAV, SSRS.
 • Pagal JAV Lendlizo įstatymą (1941 m.) Didžiajai Britanijai parduodama arba nuomojama karinė amunicija, maistas.
 • JAV neoficialiai buvo įstojusi į karą, palaikė Winston Churchill (D. Brit.).

Persilaužimas Rytų fronte

 • Leningrado blokada 900 d.
 • Vokiečiai beveik priėjo prie Maskvos
 • Priėjo iki Stalingrado, ten vyko Stalingrado mūšis — pirmas didžiulis mūšis, kurį laimėjo Raudonoji armija.
 • Nuo to mūšio prasideda persilaužimas ir vokiečiai pradeda pralaimėti.
 • Kursko (SSRS v Vokietijos) mūšis — didžiausias tankų mūšis istorijoje.
 • Priežastys dėl Barbarosos žlugimo - Nepasiruošimas žiemai - Nepabaigtas karas su D. Brit. - Blogi keliai - Sąjungininkai padeda SSRS - SSRS taktika: nė žingsnio atgal. Baudžiamieji būriai šaudo karius iš nugaros. - SSRS taktika: pasidavimas — tautos išdavimas.

Įdomu: Stalinui nerūpėjo sūnus, nes buvo išdavikas. Oho.

Afrikoje Italija išvejama, nušalinamas Benitas Musolinis.

Vokietija ir okupuoti kraštai

Antihitlerinė koalicija. Ją sudarė 50 šalių, svarbiausius — JAV, D. Brit., SSRS.

Atlanto chartija prižadėjo naujų valstybių nepriklausomybės grąžinimą, jeigu padės kariauti (pasirašė JAV ir D. Brit. / Roosevelt, Churchill).

1942 m. pr. kelių dešimčių valstybės, tarp jų svarbiausios anksčiau minėtos 3, galutinai sudarė antihitlerinę koaliciją, šias nuostatas:

 1. Po karo įkurti organizaciją, kuri palaikytų taiką — Jungtinės Tautos (United Nations).
 2. Valstybės, pasirašiusios dokumentą, pasižadėjo kovoti prieš Vokietiją iki tol, kol laimės karą, tik tada atgaus nepriklausomybę.

Vokietija buvo užėmusi beveik visą Europą:

 • Lenkija
 • Danija
 • Norvegija
 • Brigita
 • Olandija
 • Liuksemburgas
 • Prancūzija
 • Graikija
 • Jugoslavija

Satelitai — Rumunija, Bulgarija, Vengrija, Suomija, Slovakija (tai yra pusė Čekoslovakijos).

JAV oficialiai įstojo į karą po Pearl Harbor karinės bazės atakos 1941 m. gruodį.

Politika Rytų ir Vakarų šalyse

 • Naikinami žydai
  • Didžiausios koncentracijos stovyklos:
  • Lenkija
  • SSRS
  • Didžioji Vokietija
 • Įvesta karo padėtis (cenzūra, prievolės)
 • Vokiečiai gabeno meno kūrinius, vertybes
 • Propaganda
 • Individų, kurie priešinosi nacių valdžiai, represijos

Rytų (slavų) šalyse

 • Negailestingos represijos
 • Menkaverčių tautos naikinimas. Tikslas išvalyti visą gyvybinę erdvę, kolonizuoti Rytų Europą iki Kaukazo, o Kaukazą paversti žaliavų baze (ten nemažai naftos ir pan.).
 • Nuo 1942 m. masiškai naikinami žydai (ir čigonai, kitų tautų genocidas).
 • Žmonės išveżiami dirbti I Vokietiją
 • Kerštas už prarastus karius skiriamas civiliniams gyventojams
 • Vokiečiai mažą, apie 101 žmonių, kaimą suvarė į vieną vietą ir visus — jaunus, moteris, vyrus — sudegino. Tiesiog. Žr.: Pirčiupių tragedija, Just. Marcinkevičiaus eilėraštį „Kraujas ir pelenai“).

Vakarų šalys

Kadangi vakarų šalių gyventojai panašesni į arijus (vokiečius) buvo mažiau represijų, nebuvo viešų egzekucijų ir panašiai.

Holokaustas (žydų žodis — šoa)

 • Vokiečiai kaltino žydus dėl Versalio taikos
 • Žydai, anot jų, valdo visą ekonomiką

Yra mirties ir darbo koncentracijos stovyklos. Seni, moterys, silpni suvaromi į mirties lagerius.

Iš pradžių žydai buvo suvartojo į getus, kur privaloma dėvėti geltona Dovydo žiedą, kur žydai nebuvo išleidžiami, išskyrus dirbti, be to, nebuvo jokio kontakto su išoriniu pasauliu.

Buvo sunaikinama 8000 žydus per dieną koncentracijos stovyklose (pavydžiui, Aušvice). Iš viso sunaikinta 72% žydų populiacija, t.y. grubiai 6 milijonai.

Dažniausiai buvo naudojamos išmetamos dujos, vėliau specializuotos, kurių pagalba žydai uždūsta greičiau.

Bet kartais tiesiog nušaunami, kiti badavo, bet buvo surasti…

(angl.) Kaip atrodytų jaunos mergaitės, kuri buvo išvesta į Aušvico lagerį, Instagram Stories? Eva norėjo būti fotožurnalistė ir savo dienoraštyje įamžindavo, kokius žiaurus nusikaltimus prieš žmoniją įvykdė naciai. Tai yra tarsi mini dokumentinis filmas. Labai rekomenduojame pažiūrėti. ->

Pasipriešinimas / rezistencija

Vakarų šalyse pasipriešinimas buvo taikus, o Rytuose — ginkluotas.

 • Londono demokratiniai judėjimai

 • Komunistinis pasipriešinimas Maskvoje

 • Partizaninai (ginkluoti susidūrimai su okupantais, transporto užėmimas, sabotažas) miškuose, kalnuotose srityse: Balkanuose, SSRS

 • Anti-nacistinis pasipriešinimas. Tiesiog streikai, plakatų kabinimas naktį, radijas, atsišaukimai, proklemacijos, moralės palaikymas.

Kolaboravimas / bendradarbiavimas

Estijoje ir Lenkijoje buvo tokių, kurie kolaboravo su SS būriais.

Viši mieste (Prancūzijoje) buvo Peteno marionetinė vyriausybė, kuri nesipriešinio prieš okupuotą Prancūziją.

II pasaulinio karo pabaiga: Antrasis (Vakarų) frontas ir Vokietijos kapituliacija

II pasaulinio karo metu, žinoma, buvo daugiau nei vienas frontas: buvo Rytų fronte (SSRS - Vokietija), Pietų, Tolimųjų Rytų ir panašiai.

Antihitlerinė koalicija (JAV, D. Brit, Kanada, dalis Prancūzijos kariuomenės iš kolonijų) norėjo pagreigtinti Vokietijos pralaimėją ir įsitikinti, kad SSRS neužimtų ir okupuotų visą Europą, nes tose šalyse, kurias užima SSRS, yra sovietinė tvarka. SSRS nėra patikimiausia šalis (žr. I pasaulinį karą, Rusija nedalyvavo Versalio taikos konferencijoje) ir viena nedemokratiškių šalių pasaulyje.

SSRS buvo jau įžengusi į: Vengriją, Bulgariją, Romuniją, Ukrainą, Baltijos šalis…

Antrasis frontas atidarytas Vakarų Europoje, iš D. Brit. į Normandiją (Prancūzija) 1944 06 06.

D diena — diena, kai laivais ir oru atsiųsta antihitlerinės koalicijos kariuomenė į Prancūziją (didžiausias desantas istorijoje).

Armija Krajova — Lenkijos emigracinei vyriausybei Londone pavaldi karinė organizacija Vokietijos okupuotoje Lenkijoje ir didžiausia karinė pasipriešinimo organizacija, veikusi Antrojo pasaulinio karo metu Europoje. Siekė atkurti nepriklausomą Lenkijos valstybę 1939 m. sienomis, formaliai priklausė antinacinei koalicijai.

Armijai nepavyko atkurti nepriklausomybės. Varšuvos sukilime vermachtas (Hitlerio kariuomenė, ginkluotos jėgos) nužudė 10 tūkst. lenkų. Stalinas neįvedė kariuomenės ir Lenkijai nepaadėjo atkurti nepriklausomybės.

Varšvua buvo sužlugdyta po Antrojo pasaulinio karo, miestas buvo atstatytas iš XVIII a. meno, be to, šiandien yra ganėtinai mažaas.

Pabaigos datos

 • Vokietija skelbia kapituliaciją gegužės 8 d. ir tada baigėsi karas Vakarų Europoje, dabar švenčiama Pergalės diena
 • SSRS pripažino kapituliaciją tik antrą kartą gegužės 9 d. — ši diena švenčiama Rusijoje, kai kuriuose buvusiose SSRS šalyse
 • Galutinai karas baigėsi 1945 m. rugsėjo 2 d., kai Japonija kapituliavo po to, kai ant Hirošimos ir Nagasakio miestų buvo numestos JAV atominės bombos — video ir tikros nuotraukos

Vokietijos pralaimėjo priežastys

 • Karas dviem frontais (avantiūra) — Antrojo fronto atidarymas
 • Jūrinės Didž. Britanijos pajėgos D dieną buvo galingos
 • Teroras prieš okupuotų šalių gyventojus sukėlė pasipiktinimą
 • Karas su JAV — Hitleris neturėjo tiek materialinių ir žmogiškųjų išteklių
 • JAV palaikė SSRS materialiai

Antihitlerinės koalicijos Didžiojio Trejeto susitikimų esmė

Teheranas

 • Antrojo fronto atidarymas Normandijoje

Jalta

Svarstomi pokarinės Europos reikalai

 • Vokietijos ir Austrijos padalijimas į 3 okupuotas zonas ir, jeigu pareikalaus Prancūzija, į 4 dalis
  • Tarp D. Brit, JAV, SSRS ir Prancūzijos
 • Vokietija 3D:
  • demilitarizuoja - nuginkluota
  • demokratizuota
  • denacifikuota - panaikinta viską, kas susijo su naciais
 • Nuspręsta iš SSRS ir Jugoslavijos emigravusius grąžinti į savo šalis, nepaisant norų.
  • JAV nepripažino Baltijos šalių aneksijos, todėl iš Baltijos šalių galėjo emigruoti kitur.
 • SSRS prižadėjo prisidėti prie karo su Japonija
 • SSRS prižadėjo dalyvauti JTO. Norėjo, kad prie JTO prisijungtų visos 14 respublikų, bet prisijungė tik pati SSRS kaip viena.

Potsdamas

Konferenciją atidėliojo JAV prezidentas, dabar Trumenas/Truman (nes Ruzveltas/Roosevelt mirė).

 • JAV turėjo veikiantį atominį ginklą, todėl turėjo daugiau galios konferencijoje
 • Patvirtinti Jaltos konferencijos sprendimai
 • Berlynas padalytas į 4 okupuotas dalis

Karo padariniai

 • Susikurė Jungtinių Tautų Organizacija - JT(O)
  • JTO siekis palaikyti taiką pasaulyje
  • Pakeitė neefektyvią Tautų Sąjungą (Nacijų lygą)
  • JTO turi karines pajėgas — žydrieji šalvai
 • Žuvo 6 milijonai žydų, t.y. 90 proc. Lietuvos žydų
 • Iš viso žuvo 55 milijonai žmonių, iš jų 2/3 (du trečdalis) taikių (Tai pats nuožmiausias ir daugiausiai aukų pareikalavęs karas per visą žmonijos istoriją.)
 • Sugriautas Europos ūkis, (geležin)keliai
 • Japonija kapituliuoja, visiškai sunaikinti Hirošimos ir Nagasakio miestai
 • Sutriuškintas fašizmas: fašistinė Italija, Vokietija (apskritai Ašis)
 • Rytų ir Centrinėje Europoje, t.y. prokomunistinėse šalyse, įsitvirtino sovietinė okupacinė tvarka
 • Vokietijoje Niurnbergo procesas — galingas karo teismo tribunolas
  • Laimėjusios valstybės (SSRS, JAV, D. Brit. bei Prancūzija) teisia nacius dėl šoa ir kitų nusikaltimų
  • Panašus teismas įvykdytas Tokijyje. Japonai laikė kinus antrarūšiais
  • Niurnberge teisiami:
   • karo nusikaltimai
   • žmogiškumo nusikaltimai (pirmą kartą istorijoje)
   • nusikaltimas taikai
  • 24 nuteisti mirties bausme, įvykdyta tik dvilykai
  • Pagal Niurnbergo procesą, nusikaltėliams netaikomas senatės terminas (statute of limitations), tai reiškia, kad iki šių dienų gali būti nuteisti naciai dėl Antrojo pasaulinio karo metu įvykdytų nusikaltimų.
  • SSRS nebuvo teisiama, nors įvykdė panašius nusikaltimus, nes buvo laimėtojų pusėje.
 • Įsigalėjo 2 supervalstybės: JAV ir SSRS
  • Prancūzija ANtrojo pasaulinio karo metu buvo okupuota
  • Didžioji Britanija tapo didžiule skolininke JAV
  • Vokietija buvo sutriuškinta
  • JAV turėjo atominį ginklą
 • Prasidėjo kolonizacijų nykimas — dekolonizacija Azijoje, po to Afrikoje
 • Šaltojo karo periodu Vakarų Vokietija VFR klestės, įstos į NATO

Tai įdomu

Norint išgelbėti vieną žydą reikėjo 200 žmonių. Gelbėtojai vadinasi pasaulinio tautų teisuoliai. Izraelyje šie asmeniškai viešose vietose pagerbiami.

Sienų pokyčiai

 • Pagal Atlanto chartiją grąžinta antihitlerinės koalicijos narių nepriklausomybė
  • Lenkija
  • Austrija
  • Čekoslovakija
  • Jugoslavija
 • Pabaltijos šalys — SSRS sudėtyje
 • Besarabija (aka Moldova) — SSRS sudėtyje
 • Čekoslovakijos Užkaraptė — SSRS sudėtyje
 • Lenkija
  • Lenkija patraukta į Vakarus; gavo dalį vokiškų žemių iki Oderio upės
  • Prarado žemės Rytų pusėje: Vilnių, Vakarų Baltarusiją, Vakarų Ukrainą
 • Vietoj Vokietijos — vėliau susikūrė VFR - Vokietijos Federacinė Respublika (demokratiška), VDR - Vokietijos Demokratinė Respublika (komunistinė)
  • Apskritai teritorija sumažėjo
  • Prancūzijai grąžintas Elzasas ir Lotaringija
  • Iš Vokietijos atimti Rytprūsiai
   • Šiaurinė dalis atiteko SSRS ir tai dabar Kaliningrados (Karaliaučiaus) sritis
   • Pietinė — atiduota Lenkijai (ten vyko Žalgirio mūšis)
 • Padalyta ir Austrija
 • Be to, Berlynas atsirado Rytų Vokietijoje, bet miestas irgi padalytas į 4 įtakos sferas

💖 Nusiųskite žinias draugams!

Daugiau tokio turinio

Tik Istorija

Visos pamokos ir konspektai →

Nerandi atsakymų į klausimus? Atrask juos su korepetitoriu NEMOKAMAI!
Nuo šiol Edukamentas išvien dirba kartu su Alfa klase, bene geriausiais korepetitoriais Lietuvoje. Su kodu EDUKAMENTAS pirma pamoka – nemokama.